Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Youth need better access & quality education

As we start 2019, demand for advanced skills is rising yet about 260 million children and youth globally are not attending school.
Youth need better access & quality education to prepair them for our changing world!
Visit http://ow.ly/Xlbk30netuQ: 2018 in 14 Charts @worldbank
Καθώς ξεκινάμε το 2019, η ζήτηση για προηγμένες δεξιότητες αυξάνεται ακόμα περίπου 260 εκατομμύρια παιδιά και η νεολαία παγκοσμίως δεν φοιτούν στο σχολείο.

Τα νιάτα χρειάζονται καλύτερη πρόσβαση & ποιοτική εκπαίδευση για να τα ετοίμασε για τον μεταβαλλόμενο κόσμο μας!

Επισκεφτείτε το http://ow.ly/Xlbk30netuQ: 2018 σε 14 διαγράμματα @worldbank

Δεν υπάρχουν σχόλια: