Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Between Elite Power and Social Mobilization!

Call for Papers! United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) is asking for paper submissions on the topic- Overcoming Inequalities in a Fractured World: Between Elite Power and Social Mobilization!
How can the vision of the 2030 Agenda for Sustainable Development which seeks to overcome inequalities be achieved in the current climate?
Share your thoughts by 20 April 2018: https://bit.ly/2pMaUML
...Δείτε περισσότερα
Κάλεσε για χαρτιά! Ο United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) ζητάει χάρτινα παρατηρήσεις για το θέμα-Ξεπερνώντας τις ανισότητες σε έναν κάταγμα κόσμο: ανάμεσα στην ελίτ δύναμη και την κοινωνική κινητοποίηση!

Πώς μπορεί το όραμα της ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που επιδιώκει να ξεπεράσει τις ανισότητες να επιτευχθεί στο τρέχον κλίμα;

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας μέχρι τις 20 Απριλίου 2018: https://bit.ly/2pMaUML

#OvercomingInequalities #FracturedWorld